תקנון האתר

 

כללי

• אתר האינטרנט www.primeclub.co.il נבנה ומופעל ע"י חברת נבון ארט בע"מ [כתובת: ריינס 42 (פינת גורדון) תל אביב 6458733; טל. 03-5459000].

• האתר מיועד לשימוש חברי מועדון היוקרה Prime Club (להלן: 'המועדון'), באמצעותו יכולים חברי המועדון להתעדכן בפעילויות המועדון, לרכוש מוצרים דרך האתר, לקבל הטבות בלעדיות למימוש בחברות השותפות במועדון הלקוחות (להלן: 'הספקים') ולהירשם לאירועי המועדון השונים.

• הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש, הרשמה ו/או רכישה שייעשו באתר ובאמצעותו, ויהוו את הבסיס המשפטי לעסקה בין חבר מועדון Prime Club (להלן: 'הלקוח'), לבין חברת נבון ארט המפעילה את המועדון (להלן: 'החברה'). לפיכך, יש לקרוא בעיון תקנון זה במלואו. תנאים אלה מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, והם מתייחסים גם לנשים. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה הסכמה לקבל ולנהוג לפי התקנון. החברה מתחייבת לעשות כל שביכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות באמצעותו, אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע או יופסק בשל תקלות או הפרעות הנובעות מהשימוש באינטרנט. הגישה לאתר עלולה להיות מופרעת או מופסקת, וכך האתר יהיה מעת לעת לא זמין לגלישה ולהתחברות. החברה לא תישא באחריות לאובדן מידע, או לנזק אשר נגרם מכל סיבה שהיא בעת העברת המידע.

 

תנאי השימוש באתר

• בכניסתך לאתר הנך מאשר כי קראת את התקנון וכי קיבלת על עצמך לקיים את הוראותיו. במידה שאינך מסכים לתקנון הנך מתבקש שלא לבצע פעולה כלשהיא באתר.

• השימוש באתר וביצוע רכישה באמצעותו מיועדים לחברי המועדון הרשומים של Prime Club. חברי המועדון הרשומים לאתר בלבד רשאים לבצע רכישות בתנאים מיוחדים דרך האתר, לקבל הטבות בלעדיות למימוש בחנויות ורשתות של הספקים, ולהירשם לאירועים.

• חברי המועדון רשאים לבצע רכישות באתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים כמפורט להלן: חבר המועדון הרשום הנו תושב מדינת ישראל, בן 18 ומעלה, בעל תעודת זהות תקפה, ומחזיק בכרטיס אשראי ישראכרט, לאומי קארד, ויזה כאל, מאסטרקארד וכל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

• חבר המועדון הרשום הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

• מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע מחבר מועדון רשום לבצע רכישה באמצעות האתר במידה שהפר אחד מתנאי התקנון, ביצע מעשה בלתי-חוקי ו/או עבר על הוראות הדין, ביצע פעולה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברת נבון ארט, בחברות המציעות את מוצריהן באתר, ו/או באתר המועדון.

 

הצטרפות למועדון והרשמה לאתר

• חבר מועדון הוא מי שנרשם לאתר האינטרנט primeclub.co.il באמצעות הזמנת הצטרפות למועדון שהוענקה לו מטעם החברות השותפות במועדון, או באמצעות תשלום דמי חברות שנתית במועדון.

• ההצטרפות למועדון, למי שאינו בעל הזמנה, כרוכה בתשלום דמי חברות שנתית בסך 1,200 שקלים. התשלום עבור דמי החברות יגבה ב-12 תשלומים שווים באמצעות כרטיס האשראי של החבר. החברות במועדון מעניקה אפשרות לבצע רכישות בתנאים מיוחדים דרך האתר, לקבל הטבות בלעדיות למימוש בחנויות וברשתות של הספקים השותפים במועדון הלקוחות, ולהירשם לאירועים. תשלום דמי החברות ייגבה מהנרשמים בעת ההרשמה. בעת הרישום לאתר ימלא הנרשם בטופס הרישום את פרטיו האישיים: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמה, טלפון, כתובת, מס' ת.ז. ופרטי כרטיס אשראי לחיוב. ללא מסירת הפרטים האישיים לא תתבצע הרשמה למועדון. יצוין כי התשלום המאובטח יתבצע באמצעות חברת סליקה חיצונית, ופרטי כרטיס האשראי של הנרשם לא יישמרו לאחר התשלום במאגר-המידע של המועדון.

• החברה רשאית להאריך באופן אוטומטי את החברות לשנה נוספת במידה שהארכת החברות אינה כרוכה בתשלום, ובכל מקרה תינתן על כך התראה מוקדמת. במידה שיידרש תשלום כלשהו לחידוש החברות, היא תתחדש רק לאחר אישור החבר ולא באופן אוטומטי.

הגשת פרטים כוזבים ביודעין מהווה עבירה פלילית עפ"י חוק. החברה תהיה רשאית לבטל חברות במועדון בשל הגשת פרטים כוזבים, או חלקיים, וכן לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים - כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שייגרמו.

 

מידע וסודיות

• זכות השימוש באתר הנה אישית לחבר מועדון, היא לא ניתנת להעברה לצד ג', וחבר המועדון הנו האחראי הבלעדי להגנה על סודיות סיסמאות הכניסה לאתר.

• החברה מתחייבת לפעול כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש, אלא למטרות המפורטות בתקנון זה. מבלי לגרוע מן האמור, החברה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף נתונים אודות שימוש חברי המועדון באתר, כולל קטגוריות נצפות, הטבות מבוקשות, רכישות קודמות וכדומה, לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי, תוך שמירה על המידע כאמור.

• החברה מתחייבת לנקוט את אמצעי האבטחה הנדרשים ובאופן סביר, על מנת לאבטח את המידע השמור בידיה. יחד עם זאת, מאחר שמדובר בפעולות המבוצעות בסביבה מקוונת, אין לחברה אפשרות להתחייב לחסינות מוחלטת מפני חדירה למידע בידי מבצעי פעולות בלתי-חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה, יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/ או להשתמש בו לרעה, לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

• החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לחברי המועדון בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות מדיה תקשורתית אחרת (לרבות, אך לא רק, באתר סלולרי ובכל אמצעי אחר), בכתב או בעל פה, בכל מידע הקשור למועדון - אף אם הלקוח, מבלי משים ושלא בכוונה תחילה, לא ציין את הסכמתו לכך בסימון המתאים בעת ההרשמה. עפ"י דין, יכול הלקוח לבקש בכל עת להסיר את שמו מרשימות התפוצה, ע"י לחיצה על קישור 'הסר' המופיע בתחתית כל הודעה מדוורת, ובקשתו תבוצע לאלתר. כללים אלה תקפים בכל תנאיהם גם באשר לעדכונים מצד חברות הקשורות עם החברה, באמצעות דיוור ישיר לצורך קבלת הצעות למוצרים.

החברה מתחייבת שלא להעביר פרטים אישיים של הלקוח לצד שלישי, אלא במקרים בהם תתגלע מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים בין הלקוח לבין החברה, ו/או במקרים בהם ביצע הלקוח מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בחברה, בלקוחותיה, בחברות השותפות במועדון הלקוחות, או בצדדים שלישיים, הפר את תנאי התקנון, עשה שימוש לא חוקי בשירותי החברה או סייע לביצוע מעשה כזה. צדדים שלישיים לעניין סעיף זה, הנם גורמים משפטיים מטעם החברה, גורמי אכיפת החוק בישראל לרבות משטרה ובית משפט מוסמך. האמור לעיל אינו תקף בעת העברה לצדדים שלישיים לצורך הפניית הצעות מאת אותו צד שלישי ישירות ללקוח.

 

רכישת מוצרים דרך האתר

• באתר האינטרנט primeclub.co.il מפורסם מגוון מוצרים, שירותים ואירועים בעלי הטבות ייחודיות לחברי המועדון. האתר מהווה זירה למכירת מוצרים ושירותים ע"י ספקים שונים.

• בדף ההטבה של כל מוצר שהתפרסם לרכישה דרך האתר יופיעו פרטי המוצר, ההטבה לחברי המועדון, מחיר המוצר המוצע, פרטי האיסוף/המשלוח, התנאים למכירתו כפי שנמסרו ע"י הספק, פרטי המפרט הטכני ותמונת המוצר. תמונת המוצר באתר נועדה להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר. יודגש, כי כל הפרטים אודות המוצר - לרבות מחירו - נמסרים ע"י הספק ובאחריותו.

• המוצרים מוצעים באתר בשתי שיטות מכירה: 'מכירה רגילה' ו'קבלת הטבה למימוש אצל הספק'. חברי המועדון יוכלו ליהנות מתנאים מיוחדים והטבות ייחודיות על המוצרים המתפרסמים באתר באמצעות רכישה רגילה, או בקבלת קוד הטבה למימוש בחנויות וברשתות של הספק, כפי שיפורט להלן.

• מכירה רגילה: מכירה של מוצרים בתנאים מיוחדים לחברי המועדון. החברה מעמידה לרשות הספקים את אתר מועדון הלקוחות primeclub.co.il כבמה לפרסום ומכירת מוצריהם. המוצרים המוצעים למכירה בתנאים מיוחדים, מוצעים ע"י הספקים ולא ע"י החברה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חברת נבון ארט זכאית להעניק לספקים שירותי גבייה וסליקה, בין בעצמה ובין באמצעות צד שלישי, בכל הנוגע לגביית התשלום עבור מוצרים אשר נמכרו לחברי המועדון באתר. במקרה של הענקת שירותי סליקה לספקים, ישולמו התשלומים עבור המוצרים הרלוונטיים ישירות לחברת נבון ארט – וזאת, מבלי להטיל עליה כל אחריות שהיא ו/או מבלי לגרוע מכל אחריות אחרת המוטלת על הספקים על פי תקנון זה ו/או על פי כל דין בכל הנוגע למוצרים ו/או לאספקתם.

• למען הסר ספק, יובהר כי האחריות הבלעדית למכירת המוצרים, אספקתם, מתן אחריות וכדומה, מוטלת על הספק, ואין לראות בחברת נבון ארט כמי שמוכרת את המוצרים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה אחראית כלפי הצרכן במידה שהמוצר נרכש ישירות דרך נבון ארט, ולא דרך הספקים. החברה תסמן באתר את המוצרים הנרכשים ישירות ממנה ולא באמצעות הספקים.

• קבלת הטבה למימוש אצל הספק: חברי המועדון יוכלו ליהנות מתנאים מיוחדים והטבות על המוצרים המתפרסמים באתר, באמצעות קבלת 'קוד הטבה למוצר' למימוש בחנויות וברשתות של הספקים המציעים לרכישה את המוצרים. חבר המועדון יציג את קוד ההטבה, בצירוף כרטיס החברוּת במועדון, וירכוש את המוצר ישירות דרך הספק.

• תוקף ההטבות יוגבל בזמן ולא ניתן יהיה לעשות בהן שימוש ולממשן מעבר לזמן המצוין. לא מימש לקוח את ההטבה במועד, ההטבה תפוג ולא ניתן יהיה להמירה בהטבה אחרת, בכסף או בשווה כסף, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או הספקים ו/או המועדון.

• לא יחול כפל מבצעים על מבצעים אחרים של הספקים, ולא ניתן יהיה לממש את ההטבה בשילוב שוברים, קופונים, הנחות ומבצעים אחרים, למעט מקרים בהם צוין אחרת באופן מפורש בדף המוצר.

• יודגש, כי בכל שיטת מכירה שתתבצע דרך האתר, הספקים הנם האחראים הבלעדיים למוצרים הנמכרים ע"יהם, על פי המפרט ובהתאם לתנאים המופיעים בדף המכירה של כל מוצר ומוצר - לרבות אחריות לאספקתם, לטיבם, למתן אחריות ושירות, להחלפתם ולתיקונם.

• הנהלת האתר תעשה מאמץ לעדכן את פרטי המוצרים וההטבות בהתאם למלאי זמין שיימסר ע"י הספקים, אולם מלאי הפריטים המוצעים למכירה מכל מוצר נתון לשינוי בהתאם לביקוש או מכל סיבה שהיא, והחברה אינה מתחייבת כי המוצרים המוצעים למכירה באתר יהיו זמינים בכל עת לאספקה מיידית.

• במידה שיתברר כי המוצר אשר הוזמן דרך האתר אזל מהמלאי, תישלח לחבר המועדון הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תבוטל ההזמנה וכרטיס האשראי של חבר המועדון לא יחויב.

 

תשלום ואספקה

• מחירי המוצרים המוצגים באתר כוללים מע''מ על פי הדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

• החיוב על הרכישה הרגילה דרך האתר יתבצע ע"י החברה באמצעות פרטי כרטיס האשראי לחיוב שמסר חבר המועדון. במידה שכרטיס האשראי באמצעותו התבצעה הרכישה נחסם או הוגבל לשימוש, תינתן לחבר המועדון אפשרות לעדכן את פרטי החיוב בהזמנה. במידה שלא יעשה כן, תבוטל ההזמנה ותישלח לחבר המועדון הודעה על כך.

• אספקת המוצרים שהוזמנו באתר במכירה רגילה תבוצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד ההטבה של כל מוצר למכירה. במידה שהתשלום עבור המוצר כולל דמי טיפול ומשלוח, הדבר יצוין בעמוד ההטבה של כל מוצר למכירה. בעת האספקה יידרש חבר המועדון להציג, כתנאי למסירה, תעודת זהות וכרטיס אשראי באמצעותו בוצעה העסקה.

• במקרה של רכישת מוצר הניתן לאיסוף עצמי בלבד, יצוינו בדף ההטבה של המוצר פרטי הספק והכתובת המלאה לאיסוף המוצר.

• אספקת המוצרים שפורסמו באתר בשיטת המכירה 'קבלת קוד הטבה למימוש', תבוצע ע"י הספקים ובאחריותם הבלעדית. תנאי האספקה יצוינו, עד כמה שניתן, בעמוד ההטבה של כל מוצר.

• החברה לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם בשל עיכוב באספקת המוצרים, או כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תקינים.

• במידה שיתברר כי המוצר אשר הוזמן דרך האתר אזל מהמלאי, תישלח לחבר המועדון הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תבוטל ההזמנה וכרטיס האשראי של חבר המועדון לא יחויב.

 

ביטול עסקה

ביטול עסקה מצד החברה:

• החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל רכישה שהתבצעה באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, במקרה של פעילות בלתי-חוקית באתר, מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה והספקים.

• מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע השתתפות ברכישה באתר במקרה של מסירת פרטים שגויים במתכוון, ו/או במידה שכרטיס האשראי באמצעותו התבצעה הרכישה נחסם או הוגבל לשימוש.

• כאמור לעיל, כל הפרטים אודות המוצר, לרבות מחירו, נמסרים ע"י הספקים ובאחריותם. במידה שנפלה טעות קולמוס חריגה במחיר המוצר, תיאור המוצר, פירוט ההטבה או תנאי המכירה, תהא החברה רשאית לבטל את הרכישה, מבלי שיהיה לחבר המועדון כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

ביטול עסקה מצד הלקוח:

• צרכן רשאי לבטל את קנייתו בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ''א-1981 ('חוק הגנת הצרכן') בהודעה בכתב עד שבועיים ממועד קבלת המוצר בפועל, ובמקרה של הזמנת שירותי הארחה, חופש או בילוי, עד שבעה ימי עבודה ממועד עשיית העסקה. זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים: לגבי 'טובין פסידים' כמשמעם בחוק הגנת הצרכן, לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים התשנ''ה-1995, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה, טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית - הכל כקבוע בחוק הגנת הצרכן.

• במקרה שגילה הלקוח פגם או אי-התאמה במוצר שהזמין באמצעות האתר, עליו להודיע על כך לחברה, ולהעניק לה את ההזדמנות להחליף את המוצר הפגום במוצר תקין או לתקן את אי-ההתאמה. במידה שהחברה סיפקה ללקוח מוצר תקין, לא תבוטל העסקה.

• הודעה על ביטול העסקה עקב פגם או אי-התאמה שלא תוקנו ע"י החברה, תימסר לחברה בכתב באמצעות פקס שמספרו 03-6114031, או לכתובת המייל info@primeclub.co.il עד 14 ימים מיום קבלת המוצר. ביטול עסקה והחזרה של מוצר פגום מצד הלקוח לא יגררו חיוב בדמי ביטול עסקה, והלקוח יקבל את כספו תוך 14 ימים מיום מסירת ההודעה.

• במקרה של ביטול הזמנה של מוצר, אשר פורסם לגביו כי הוא זמין לאספקה מיידית והוא אזל מהמלאי, תינתן לרוכש הודעה על כך והוא יוכל לבטל את הזמנתו ללא תשלום דמי ביטול עסקה.

• במקרה של ביטול עסקה מסיבה שאיננה פגם או אי-התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו, או במקרה בו תיקנה החברה את חוסר ההתאמה או החליפה את המוצר הפגום, יבוצע חיוב בדמי ביטול עסקה בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר, או 100 שקלים (הנמוך מביניהם). במידה שהצרכן קיבל את המוצר, ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב למוכר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

 

קניין רוחני וזכויות יוצרים

Prime Club וכל סימן מסחרי אחר המופיע באתר ומכיל את צירוף המילים Prime Club הנו סימן מסחר בבעלות בלעדית של חברת נבון ארט בע"מ, ומהווה חלק מקניינה. כל סימני המסחר האחרים המופיעים באתר הנם קניינם של בעליהם החוקיים.

• האתר מכיל חומר המוגן על פי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר ומידע קנייני אחר, לרבות טקסט, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוסיקה וצלילים. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום או ניצול מסחרי של חומר מהאתר ללא אישור מפורש ממפעילת האתר, חברת נבון ארט, או מבעל הזכויות בו, הינו אסור.

• חברת נבון ארט עושה שימוש באתר בחומר מסחרי תחת הרשאה מפורשת מבעלי הזכויות. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום או שינוי של חומר ייחשבו כהפרה של זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות, אשר עלולה להוביל לעונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.

• אתר Prime Club יכיל קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. קישורים אלו ניתנים לנוחות הגולש/חבר המועדון. החברה אינה אחראית לתכנים הנמצאים באתרי אינטרנט אשר לינק אליהם מופיע באתר, והיא לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם לגולש כתוצאה משימוש, או מהסתמכות על המידע המופיע באתרי האינטרנט שהגולש הגיע אליהם באמצעות הקישורים באתר.

• החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן. השינוי יחול על פעולות שבוצעו באתר לאחר השינוי.

מאגר המידע

 

הפרטים שיימסרו על ידי חבר המועדון, כמו-גם מידע נוסף שיצטבר אודותיו במסגרת פעילותו במועדון, יישמרו במאגר של חברת נבון ארט בע"מ מפעילת מועדון Prime Club, למטרות ניהול השירות וקשרי לקוחות, לשמירה על קשר תפעולי שוטף, לשיווק, לשיפור השירותים ולצרכים סטטיסטיים. כמו כן, ישמש המידע המצוי במאגר לצורך עיבוד לפי חיתוכים שונים, לדיוורים ללקוחות החברה וללקוחות פוטנציאליים למטרות אלו; ולצורך מתן שירותי דיוור-ישיר לצדדים שלישיים.

בחתימתו על טופס ההרשמה למועדון, מצהיר הנרשם כי הבין את מטרת מסירת המידע לחברה, כי אינו חייב למסור את המידע, וכי מסירת המידע נעשית מרצונו ובהסכמתו המלאה.

שיכון ובינוי / חלומות פארק גנים
Tudor / GT Chrono Fly-Back
Prime Club Travel / אנטארקטיקה - טיול של פעם בחיים
CN airways / סיור מסוק לקיסריה
MASKIT / האגדה חוזרת לאופנה
קייטרינג פלפל / אירועים פרטיים לאניני טעם
שיכון ובינוי / חלומות צוקי השמורה
REALYA / פרויקט יזמי Crown Heights ברוקלין
Golden Tours / שייט לפיורדים בנורווגיה
iintoo השקעות נדלן / fiintoo - קרן השקעות לנדל
David Promenade / מגדל טיילת דוד תל אביב
Padani / תכשיטים מבית פדני
קרן 35 בעמ / Yazamnoo
SMEG / מוצרי הרטרו הגדולים של סמג
Yvel / קולקציית BIWA
Eurocave / מקרר V101 לאחסון יין