הראל פיננסים

תיקון 190

במהלך שנת 2012, נכנס לתוקף תיקון 190 לפקודת מס הכנסה. הרעיון שעמד מאחורי התיקון היה עידוד חוסכים להפקיד כספים לעת פרישה ולמשוך אותם כקצבה בהגיעם לגיל פרישה. כיום ניתן להפקיד כספים פנויים לקופת גמל וליהנות מאפיק חיסכון המגלם הטבות מס אלטרנטיביות ללקוח, בהתאם לפקודת מס הכנסה – קצבה מוכרת (3).

נא ללחוץ כאן

להתחברות לאתר ולחשיפת ההטבות לחברי המועדון
 • הראל פיננסים ניהול השקעות (צילום: יח"ץ הראל פיננסים ניהול השקעות)
 • הראל פיננסים ניהול השקעות (צילום: יח"ץ הראל פיננסים ניהול השקעות)
 • הראל פיננסים (צילום: יח"ץ הראל פיננסים)
 • הראל פיננסים ניהול השקעות (צילום: יח"ץ הראל פיננסים ניהול השקעות)

מהו תיקון 190 ?

במהלך שנת 2012, נכנס לתוקף תיקון 190 לפקודת מס הכנסה. הרעיון שעמד מאחורי התיקון היה עידוד חוסכים להפקיד כספים לעת פרישה ולמשוך אותם כקצבה בהגיעם לגיל פרישה.
כיום ניתן להפקיד כספים פנויים לקופת גמל וליהנות מאפיק חיסכון המגלם הטבות מס אלטרנטיביות ללקוח, בהתאם לפקודת מס הכנסה – קצבה מוכרת (3).
אפיק חיסכון זה מאפשר בחירה בין משיכה בסכום חד פעמי (בכפוף למספר תנאים),  או לחילופין הגדלת ההכנסה החודשית באמצעות משיכה כקצבה פטורה ממס.
 
הפקדה בקופת גמל בניהול אישי IRA במסגרת תיקון 190 , מעמידה בפני החוסך מספר אפשרויות משיכה:

משיכה הונית

 • תנאי סף - גיל 60 והן קבלת  קצבה מינימאלית (4,418 ₪  נכון לשנת 2016  ( מכל מקור פנסיוני למעט קצבת שארים.
 •  משיכה הונית של כספי קצבה מוכרת חייבת במס בשיעור של 15% על הרווח הנומינלי (לעומת שיעור מס רווח הון של 25%  על הרווח הריאלי באפיקים אחרים).  
 • ניתן לבחור במשיכה של סך הכספים או של חלקם (ניתן לייעד חלק מהכספים לקצבה).
 משיכה בדרך של קצבה
 • תנאי סף - גיל 60 ומעלה.
 •  משיכה של כספי קצבה מוכרת בדרך של קצבה, פטורה ממס (הן על הקרן והן על הרווחים) ללא תקרה.  
 • ניתן לבחור בקבלת קצבה מכל הכספים או מחלקם (ניתן לייעד חלק מהכספים לקצבה הונית, גובה/סוג הקצבה תלוי במסלול הקצבה הנבחר).
 מוטבים
המוטבים נקבעים מול הקופה - לפי רצון העמית (בהתאם לטופס מינוי המוטבים שמילא).
 
פטירה של העמית לפני גיל 75 :
הקרן והרווחים עוברים למוטבים בפטור מלא מתשלום מס.
 
פטירה אחרי גיל 75 - שתי חלופות:
 • משיכת מלוא הכספים ע"י המוטבים בכפוף לתשלום מס בשיעור של 15% על הרווח הנומינלי מיום ההפקדה של הנפטר ועד 90 יום לאחר הפטירה, ושיעור מס של 25% על הרווח הריאלי מ- 90 יום אחרי הפטירה ועד למועד המשיכה.
 • העברת הכספים בפטור מלא ממס, לקופה משלמת על שם המוטבים לצורך קבלת קצבה מוכרת פטורה ממס (מגיל 60). 

הערות:
 1. החוק לפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל), התשס"ה 2005 , ובתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (קופות גמל בניהול אישי), התש"ע 2009 – המסדירים את פעילות קופות הגמל בניהול אישי. בנוסף זכויות העמיתים בקופות גמל מסווגות כ"השקעות ציבור" ועל כן זוכות להגנה ייחודית מכוח החוק להגנה על השקעות הציבור בישראל בנכסים פיננסיים, התשמ"ד 1984 – קובע כי הממשלה לא תפקיע השקעות ציבור שנוצרו לאחר תחילתו של חוק זה ולא תשנה לרעה את התנאים שיהיו קבועים להן בעת שיווצרו, בין שיהיו זהים לתנאים הקבועים להשקעות ציבור מאותו סוג ערב תחילתו של חוק זה ובין שיהיו שונים.
(2) בהתאם להוראות סעיף 147 לחוק הירושה התשכ"ה 1965 : "סכומים שיש לשלם עקב מותו של אדם על פי חוזה ביטוח, על פי חברות בקופה – קצבה או בקופת תגמולים או על פי עילה דומה, אינם בכלל העיזבון, זולת אם הותנה שהם מגיעים לעזבון".
(3) "קצבה מוכרת" הינה קצבה הנובעת מהפקדות לקופת הגמל המוכרות כ"תשלומים פטורים" והמשולמת מקופת גמל לקצבה. "קצבה מוכרת" תוכר בסכום העולה על 33,408 ₪ להפקדה שנתית (נכון ל 2016).
אין באמור במסמך זה כדי להוות ייעוץ, או שווק השקעות, או המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון במוצרים השונים, והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי הניתן בכפוף לחוק, לרבות בעניין היבטי המיסוי השונים. כל הוראות החוק המוזכרות לעיל עשויות להשתנות והן רלוונטיות נכון ליום פרסום העלון. כדאיות ואופי ההשקעה באמצעות המוצרים שהוצגו לעיל עשויות להשתנות בהתאם לנסיבות האישיות ולפיכך יש להיוועץ ולבחון את הכדאיות באופן פרטני.

אודות הראל פיננסים ניהול השקעות
הראל פיננסים ניהול השקעות הינה חברת ניהול תיקי ההשקעות בזרוע הפיננסית של קבוצת הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ.
הראל פיננסים ניהול השקעות מנהלת מעל 13 מיליארד ₪
לחברה מעל 40 שנות ניסיון בניהול השקעות.
הקבוצה בעלת הון עצמי עולה על 4.87 מיליארד, מנהלת נכסים בהיקף של כ- 180 מיליארד ₪ למעל 3 מיליון לקוחות.
 
ניהול תיקי השקעות:
ניהול תיקי לקוחות פרטיים - ניהול תיקי השקעות מתאים לכל מי שמחזיק ברשותו סכומי כסף פנויים או חשבון ניירות ערך.
שירות והתאמה אישית - ניהול תיק השקעות מבוסס על תהליך למידת צרכי הלקוח והעדפותיו, צורכי הנזילות שלו ורמת הסיכון המתאימה. הקשר השוטף למנהל הלקוחות האישי מאפשר להיענות לשינוי נקודתי בצורכי הלקוח (קניית דירה, ילד מתחתן וכו') ולהתאמת מדיניות ההשקעות בתיק המנוהל לצרכים אלה, גם אם הם צפויים בעוד פרק זמן ארוך יחסית .
פיזור ודינמיות - תיק ההשקעות מנוהל תוך פיזור במגוון רחב של נכסים פיננסיים, בגישה ניהולית שיעודה להקטין עלויות ולאפשר נזילות מקסימלית, מזעור סיכונים, גמישות ודינמיות מלאה.
כיצד מתבצע ניהול התיק - ניהול תיק ההשקעות מתבצע בשקיפות מלאה בחשבון הבנק של הלקוח. להראל פיננסים ניהול תיקים יש הסכמים עם כל הבנקים המאפשרים ללקוחות ליהנות מאפשרות לקבל מהבנק בו מתנהל החשבון הטבה משמעותית בעמלות, בגין הפעילות בחשבון הבנק בארץ ובחו”ל.
 
בנוסף, חברת ניהול ההשקעות מנהלת תיקים עבור מגוון לקוחות:

ניהול תיקי פרמיום  : מיועד ללקוחות בעלי היקף נכסים גבוה. יחידת הפרימיום מתמחה בתפירת חליפת השקעות ומספקת פתרונות עבור לקוחות בעלי צרכים פיננסים מיוחדים.
ניהול תיקי חו"ל עבור לקוחות המעוניינים להרחיב את תיק ההשקעות שלהם להשקעות בחברות בינלאומיות מובילות, ניהול תיק השקעות בחו"ל מגדיל את פיזור נכסי הלקוח ומקטין סיכונים.
*ניתן לנהל באמצעות בנק שוויצרי או בנק ישראלי בש"ח/דולר
ניהול תיקי תאגידים : ניהול כספים של חברות, גופים מוסדיים, מלכ"רים, עיריות, עמותות, מוסדות להשכלה גבוהה, קיבוצים, ועוד. למחלקת התאגידים צוות מומחים מקצועי ומיומן המלווה את הגוף העסקי ומספק עבורו פתרונות על פי צרכיו.
 
 

מוצרים נוספים של הראל פיננסים

הראל פיננסים / קופת גמל בניהול אישי IRA
הראל פיננסים / ניהול תיקי השקעות.